Privacy

het Veneberg Security Team BV vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Lees hier hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

DEFINITIES

a. Privacy beleid: dit privacy beleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: Veneberg Security Team: Pascal Heuvink, e-mailadres: meldkamer@veneberg.com
d. Website: de website onder www.veneberg.com

1 ALGEMEEN

1.1. In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe het Veneberg Security Team BV de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.
1.2. De persoonsgegevens die door het Veneberg Security Team BV worden verwerkt zijn onder andere:
– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk worden verstrekt aan het Veneberg Security Team BV

2 VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1. Het Veneberg Security Team BV verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan het Veneberg Security Team BV heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met het Veneberg Security Team BV of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
2.2. Het Veneberg Security Team BV gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan het Veneberg Security Team BV heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.

2.3. Daarnaast kan het Veneberg Security Team BV de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van diensten van het Veneberg Security Team BV die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij zich via de opt-out mogelijkheid in de nieuwsbrief uitschrijven of contact opnemen met het Veneberg Security Team BV.

3 MINDERJARIGEN

3.1. In sommige gevallen vraagt het Veneberg Security Team BV expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan het Veneberg Security Team BV. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan het Veneberg Security Team BV verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4 DOORGIFTE AAN DERDEN

4.1. Het Veneberg Security Team BV zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
4.1.1. De doorgifte geschiedt aan een door het Veneberg Security Team BV voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker; of
4.1.2. het Veneberg Security Team BV op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5 DOORVERWIJZINGEN

5.1 Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink, banner of button. Het Veneberg Security Team BV is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

6 WIJZIGING/VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
6.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen:

Het Veneberg Security Team BV
Korenbree 20
7161 LH  Borculo
info@veneberg.com

6.3. Het Veneberg Security Team BV zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn voor Gebruiker. Alvorens gehoor te geven aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, zal Het Veneberg Security Team BV de gebruiker over deze kosten informeren.
6.4 Een weigering om aan het in lid 1 van dit artikel vermelde verzoek te voldoen zal met redenen worden omkleed.
6.5. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan Het Veneberg Security Team BV.

7 BEWAARTERMIJN

7.1. Het Veneberg Security Team BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Het Veneberg Security Team BV op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

8 BEVEILIGING

8.1. Het Veneberg Security Team BV heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

9 WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

9.1. Het Veneberg Security Team BV behoudt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Het Veneberg Security Team BV adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 1 april 2018.

10 TOEPASSELIJK RECHT

10.1 Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit privacy beleid is Nederlands recht van toepassing.

11 GOOGLE ANALYTICS

11.1 Het Veneberg Security Team BV gebruikt Google Analytics. Het IP-adres van de Gebruiker is geanonimiseerd en er worden geen gegevens gedeeld met Google. Het Veneberg Security Team BV heeft een verwerkingsovereenkomst met Google getekend. De anonimisering van Google Analytics data betekent dat Het Veneberg Security Team BV deze Analytics cookies zonder toestemming mag plaatsen. De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld van deze cookies middels een cookiebanner dat tot acceptatie getoond wordt.