Algemene voorwaarden VST

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Veneberg Security Team B.V.
Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle rechtshandelingen van B. Veneberg handelende onder de naam Veneberg Security Team.
2. Opdrachtgever in de zin van deze algemene voorwaarden is degene die bij Veneberg Security Team een offerte aanvraagt, dan wel met Veneberg Security Team een overeenkomst afsluit strekkende tot het door Veneberg Security Team verrichten van diensten.
3. Diensten in de zin van deze algemene voorwaarden zijn diensten op het gebied van bewaking en beveiliging, alsmede verdere diensten gericht op de handhaving van de veiligheid van goederen en personen in ruime zin.
Toepasselijkheid
4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Veneberg Security Team en door Veneberg Security Team met opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten.
5. Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken wanneer dit uitdrukkelijk en schriftelijk geschiedt.
6. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zullen op voornoemde offertes en overeenkomsten niet van toepassing zijn, tenzij de toepasselijkheid ervan uitdrukkelijk schriftelijk door Veneberg Security Team is aanvaard.
7. Indien van deze algemene voorwaarden zal worden afgeweken blijven de bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken onverkort van toepassing.
Offertes
8. Offertes van Veneberg Security Team zijn vrijblijvend.
Overeenkomsten
9. Overeenkomsten tussen Veneberg Security Team en een opdrachtgever komen tot stand door schriftelijke aanvaarding door Veneberg Security Team van een door de opdrachtgever gegeven opdracht.
Verplichtingen Veneberg Security Team
10. Veneberg Security Team spant zich in hetgeen is overeengekomen naar beste kunnen uit te voeren.
11. Beveiligingsbeambten van Veneberg Security Team zullen tijdens het verrichten van hun diensten in een herkenbaar uniform gekleed zijn, tenzij anders overeengekomen is.
12. Veneberg Security Team zal haar veiligheidsbeambten tijdens hun werkzaamheden regelmatig controleren.
13. Tijdens het patrouilleren kan de beveiligingsbeambte van Veneberg Security Team gebruik maken van NBPH-gecertificeerde surveillance bewakingshonden.
14. Ter uitvoering van de overeenkomst kan Veneberg Security Team gebruik maken van diensten van derden. Deze algemene voorwaarden behouden in dit geval tussen Veneberg en opdrachtgever hun werking.
15. Indien een beveiligingsbeambte van Veneberg Security Team een strafbaar feit ontdekt zal van dat feit in alle gevallen melding worden gedaan aan de opdrachtgever. Opdrachtgever beslist over het al of niet doen van aangifte.
Verplichtingen van de opdrachtgever
16. Opdrachtgever verplicht zich al het mogelijke te doen om Veneberg Security Team in staat te stellen de tussen partijen overeengekomen diensten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
17. In het bijzonder wordt onder het bovenstaande verstaan het door opdrachtgever verstrekken van alle nodige informatie en het waar nodig verlenen van toegang aan de veiligheidsbeambten van Veneberg Security Team.
Prijzen
18. Op de door Veneberg Security Team uitgevoerde diensten brengt Veneberg Security Team de door haar gebruikte standaardtarieven in rekening, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
19. Door Veneberg Security Team genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De prijzen worden tijdens de nationaal erkende feestdagen met 100% verhoogd.
20. Jaarlijks per 1 januari herziet Veneberg Security Team haar standaardtarieven. Tussen Veneberg Security Team en een opdrachtgever overeengekomen prijzen kunnen door Veneberg Security Team worden verhoogd met een zelfde percentage als waarmee de door Veneberg Security Team gehanteerde standaardtarieven zijn verhoogd. Een eerste wijziging kan niet eerder dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden tenzij anders is overeengekomen.
21. Veneberg Security Team kan indien een stijging van de kosten van Veneberg Security Team daartoe aanleiding geeft haar prijzen tussentijds wijzigen. De eerste wijziging kan niet eerder dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden tenzij anders is overeengekomen.
22. Van een wijziging van haar tarieven doet Veneberg Security Team zo tijdig mogelijk mededeling aan opdrachtgever.
23. Betalingen van opdrachtgever aan Veneberg Security Team dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
24. Het is opdrachtgever niet toegestaan vorderingen van opdrachtgever op Veneberg Security Team te verrekenen met vorderingen van Veneberg Security Team op opdrachtgever, tenzij opdrachtgever daarvoor de expliciete schriftelijke toestemming van Veneberg Security Team heeft verkregen.
25. Reclames met betrekking tot facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum ter kennis van Veneberg Security Team te worden gebracht, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt met bedoelde factuur akkoord te zijn.
26. Indien opdrachtgever niet binnen de in artikel 23 genoemde termijn het volledige factuurbedrag betaalt, is de opdrachtgever met ingang van de afloop van die termijn zonder verdere aankondiging of ingebrekestelling over het onbetaald gebleven bedrag de wettelijke rente vermeerdert met 2% verschuldigd.
27. Bij niet tijdige door opdrachtgever is Veneberg Security Team gerechtigd aan opdrachtgever alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in rekening te brengen die Veneberg Security Team ter incassering van haar vorderingen heeft moeten maken deze kosten bedragen tenminste € 80, -.
28. De in het voorgaande artikel bedoelde aansprakelijkheid geldt alleen voor door de aansprakelijkheidsverzekering van Veneberg Security Team gedekte schade. De aansprakelijkheid van Veneberg Security Team gaat nimmer de door haar verzekering gedekte schade te boven.
ERKENNING MINISTERIE VAN JUSTITIE ND 669
Veneberg Security Team B.V.
Postadres: Postbus 66, 7270 AB Borculo www.veneberg-security-team.nl
Telefoon 0900 90 90 100 of 0545-273312 Fax 0545-273314
Rabobank 120.22.65.29 KvK Apeldoorn nr. 38021939
Algemene voorwaarden – Veneberg Security Team B.V.
29. De in het voorgaande artikel bedoelde aansprakelijkheid geldt alleen voor door de aansprakelijkheidsverzekering van Veneberg Security Team gedekte schade. De aansprakelijkheid van Veneberg Security Team gaat nimmer de door haar verzekering gedekte schade te boven. Veneberg Security Team is voor de in artikel 28 genoemde schade slechts aansprakelijk indien de opdrachtgever Veneberg Security Team binnen 14 dagen na het ontstaan van de schade daarvan op de hoogte heeft gebracht en Veneberg Security Team binnen die termijn per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld.
30. Veneberg Security Team is niet aansprakelijk indien de in artikel 28 bedoelde schade is ontstaan door een werkwijze die met of door de opdrachtgever was overeengekomen of een werkwijze die gezien de gegeven omstandigheden onvermijdbaar was.
31. Veneberg Security Team is niet aansprakelijk indien de schade het gevolg is van overmacht.
32. Veneberg Security Team is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvoldoende informatie van de opdrachtgever, danwel had kunnen worden voorkomen door het verstrekken van de juiste of voldoende informatie door de opdrachtgever.
33. Veneberg Security Team is niet aansprakelijk voor schade die door tijdig dan wel correct ingrijpen van de opdrachtgever beperkt of voorkomen had kunnen worden.
35. Veneberg Security Team is niet aansprakelijk voor gevolg- en
bedrijfsschade
36. Veneberg Security Team is niet gehouden tot enige schadevergoeding indien de schade gedekt wordt door een verzekering van de opdrachtgever of het risico waaruit de schade is voortgevloeid in de regel door de opdrachtgever verzekerd dient te worden.
37. Opdrachtgever is gehouden Veneberg Security Team te vrijwaren tegen aanspraken tot schadevergoeding van derden, met betrekking tot aansprakelijkheid die door de onderhavige voorwaarden zou zijn uitgesloten indien deze voorwaarden tussen Veneberg Security Team en genoemde derde zouden gelden.
38. Opdrachtgever is gehouden Veneberg Security Team te vrijwaren tegen alle aansprakelijke van derden ter zake van door of na rapportage van een beveiligingsbeambte van Veneberg Security Team gedane aangifte geleden schade.
39. Werknemers van Veneberg Security Team kunnen door opdrachtgever niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, tenzij de aansprakelijkheid opzettelijk of door grove schuld toegebrachte schade betreft.
Aansprakelijkheid van opdrachtgever
40. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door opdrachtgever niet in dusdanig goede orde houden of brengen van terreinen, gebouwen, werk en voertuigen dat de beveiligingsbeambte zijn diensten kan verrichten zonder gevaar voor lijf of goed.
Duur, beëindiging en verlenging van de overeenkomst
41. De overeenkomst tussen Veneberg Security Team en opdrachtgever is een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
42. Een overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd kan door beide partijen door middel van een schriftelijke opzegging per aangetekende post worden beëindigt met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden
43. Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd wordt na afloop geacht te zijn verlengd voor een gelijke periode, tenzij een der partijen haar tenminste één maand voor afloop van de periode schriftelijk per aangetekende brief heeft opgezegd.
44. Bij tijdelijke onmogelijkheid het gevolg zijnde van overmacht om de overeengekomen diensten te verrichten ontstaat voor partijen geen recht de overeenkomst te beëindigen. De betalingsverplichting van de opdrachtgever blijft in stand.
45. Bij onmogelijkheid tengevolge van overmacht om de overeen gekomen diensten te verrichten voor een periode langer dan zes weken ontstaat voor beide partijen een recht de overeen komst per aangetekend schrijven te ontbinden, met inachtneming van een opzegtermijn ven drie weken.
46. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk, per aangetekend schrijven beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn indien:
– Voor de andere partij de surseance van betaling of het faillissement wordt aangevraagd;
– De andere partij in ernstige mate tekort komt in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst, deze algemene voorwaarden daaronder begrepen.
Diversen
47. Het is opdrachtgever niet toegestaan gedurende de overeenkomst met Veneberg Security Team en gedurende een periode van een jaar na afloop daarvan een beveiligingsbeambte van Veneberg Security Team in dienst te nemen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Veneberg Security Team.
48. Partijen zijn tijdens de door hen gesloten overeenkomst, alsmede gedurende een periode van twee jaren na beëindiging daarvan, verplicht tot volstrekte geheimhouding van alle niet-algemeen bekende bedrijfsinformatie, in de ruimste zin van het woord, van de andere partij.
Rechtskeuze en bevoegde rechter
49. Op alle overeenkomsten aangegaan met en door Veneberg Security Team is het Nederlands recht van toepassing.
50. Geschillen die ontstaan tussen Veneberg Security Team en opdrachtgever zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.